เกี่ยวกับเรา

1. เป็นศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวชแบบองค์รวม (Holistic) ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เพื่อฟื้นฟู และพัฒนาผู้ป่วยจิตเวช

2. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยจิตเวชได้พัฒนาชีวิตและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไป

3. พัฒนารูปแบบการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยการเสริมสร้างพลังอำนาจ (Empowerment) ให้ผู้ป่วยจิตเวชในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี

คณะกรรมการบริหาร

Copyright © 2018. บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว All rights reserved.